Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor

 

Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa (12.09.2017) je zverejnený na úradnej tabuli obce Zohor návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č. 2/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor.

 

Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) obce a jeho dodatky schvaľuje obecné zastupiteľstvo a pred schválením musia byť zverejnené najmenej 15 dní na úradnej tabuli.

 

Návrh Dodatku č. 10 k VZN obce Zohor č. 2/2013 je zverejnený na úradnej tabuli obce Zohor a na webovej adrese obce (www.obeczohor.sk).

 

Dňom vyvesenia začína plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby alebo právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme (na adrese: Obec Zohor, Nám. 1.mája 1, 900 51 Zohor), elektronicky (na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Návrh Dodatku č. 10 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zohor č. 2/2013 bude prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zohore dňa 29.09.2017.

Predaj knihy "Zohor"

Technické služby Zohor, spol. s r.o.

Návštevníci stránky

Práve tu je 270 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie