Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

4,4 MBPrílohy new-window

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Zohor – Zmeny a doplnky č. 4

 

Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa (12.09.2017) je zverejnený na úradnej tabuli obce pred budovou Obecného úradu v Zohore a na internetovej adrese obce: www.obeczohor.sk návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Zohor č. 5/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Zohor – Zmeny a doplnky č. 4.

 

Z kapacitných dôvodov úradnej tabule pred budovou Obecného úradu v Zohore nie je možné zverejniť všetky prílohy tohto viacstranového dokumentu. V prípade Vášho záujmu si prílohu č.1 môžete preštudovať na internetovej adrese obce Zohor (www.obeczohor.sk) a tiež je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Zohore, 1. poschodie, č. dverí 201 počas stránkových hodín.

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce (ďalej len „VZN“) a jeho dodatky schvaľuje obecné zastupiteľstvo a pred schválením musia byť zverejnené najmenej 15 dní na úradnej tabuli.

 

Dňom vyvesenia začína plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby alebo právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme (na adresu: Obec Zohor, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor), elektronicky (na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade (na adrese: Obecný úrad Zohor, Nám. 1. mája č.1, 900 51 Zohor). Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 bude prerokovaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Zohore dňa 29.09.2017.

Predaj knihy "Zohor"

Technické služby Zohor, spol. s r.o.

Návštevníci stránky

Práve tu je 269 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie